انواع مرخصی در قانون کار

annual-leave

انواع مرخصی در قانون کار


1. مرخصی استعلاجی: مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. طبق قانون تامین اجتماعی برای مرخصی استعلاجی سقف خاصی در یک سال وجود ندارد و تا هر زمان به شرط تایید کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی قابل پرداخت است.

2. مرخصی استحقاقی: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یک ماه است و سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. کارگران نمی توانند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کنند.

3. مرخصی ازدواج و فوت: اگر کارمندی ازدواج دائم کند به او 3 روز مرخصی استحقاقی تعلق میگیرد. این جدای از استحقاقی است و از مقدار آن کاسته نمی شود. همچنین اگر کارمندی همسر ، فرزند یا پدر و مادر خود را از دست بدهد نیز سه روز به او تعلق خواهد گرفت.

4. مرخصی بدون حقوق: استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ممکن است بپسندید...