درباره اتحادیه

اهداف اتحادیه:

  • نظم بخشی و سامان دهی بازار IT در مرکز استان مازندران
  • ارائه خدمات دهی نوین در زمینه IT به اهالی مرکز استان مازندران
  • نظارت بر واحد های صنفی دارندگان پروانه کسب از اتحادیه فناوری اطلاعات و رایانه شهرستان ساری