مراحل درخواست پروانه

مراحل درخواست پروانه

تقاضانامه يا فرم درخواست جواز كسب

2.مدارك مورد نياز:
– 5 قطعه عكس
– فتوكپي شناسنامه
– فتوكپي كارت ملي
– فتوكپي كارت پايان خدمت
– فتوكپي اجاره نامه يا سند مالكيت و سر قفلي ملك تجاري
– فتوكپي مدرك تحصيلي / گواهينامه هاي فني و حرفه اي
– پوشه فايلي + گيره
– اساسنامه شركت (در صورت ثبت شركت)
– تاييديه كد پستي واحد صنفي

3. تكميل فرم بازرسي، بازديد مكان صنفي و تاييد مكان طبق ضوابط داخلي اتحاديه و ثبت مشخصلات كلي پرونده در نرم افزار اتحاديه توسط مدير اجرايي و پرينت تقاضانامه و بازرسي جهت امضا

4. شركت در آزمون كميسيون فني اتحاديه طبق ضوابط خاص اتحاديه (بر اساس رسته درخواستي)

5. پرداخت وروديه بابت صدور پروانه كسب (تسهيم وجوه)

6. ثبت نام در سايت درگاه ملي مجوز هاي كشور (G4B) و بارگزاري مدارك اسكن شده در سامانه و ثبت مشخصات و تاييديه

7. استعلام اتاق و دريافت گواهينامه آموزش و گواهي احكام تجارت و كسب و كار

8. ثبت نام در سايت اداره امور اقتصادى و دارايي جهت تاييديه فرم مالياتي و دريافت استعلام دارايي و حق تمبر

9. واريز فيش دبيرخانه كميسيون نظارت استان توسط اتحاديه

10. ارائه گواهي نامه سازمان فني حرفه اي يا تاييديه كميسيون فني(مربوط به مدارك تحصيلي غير مرتبط) استعلام فني

11. تكميل فرم تعهد نامه (مربوط به مدارك ارائه شده به اتحاديه)

12. تكميل پرونده و تحويل دبير اتحاديه جهت بررسي، تاييد و امضا، و امضاي هيات مديره اتحاديه.

13. ارسال پرونده به اتاق اصناف به همراه نامه ارسال پرونده بصورت اتوماسيون اداري

14. تحويل پرونده بررسي شده توسط اتاق اصناف، تاييد و دستور صدور جواز كسب توسط رئيس اتاق

15. پرداخت وجوه الزامي اتحاديه در سامانه و پرداخت آنلاين بابت كارت اصناف (الكترونيكي) و تاييد پايان كار

16. صادر كردن جواز كسب