دسته بندی: بخشنامه‌ها

بخشنامه ثبت نام بنگاه های آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

بخشنامه ثبت نام بنگاه های آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

کمیسیون اطلاع رسانی و تبلیغات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نشست معرفی فعالیت ها و خدمات مرکز داوری را در سالن الکام تاکز برگزار می کند.به گزارش رابط عمومی...

بخشنامه اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده